Cantor-seura

Klassisen, solistisen kirkkolaulun seura

Jäseneksi

Ilmoittakaa halukkuutenne lähettämällä tietonne sivun alaosasta löytyvällä jäsenlomakkeella tai postitse Cantor-seura ry:lle. Lähetämme Teille tiedot jäseneksi hyväksymisestä ja Cantor-seuran pankkitilistä jäsenmaksun maksamista varten. Lukekaa säännöt ennen jäsenlomakkeen täyttämistä.

Jäsenmaksut vuonna 2018:

-varsinainen jäsenmaksu 15 €
-opiskelijajäsenmaksu 8 €
-kannattava henkilöjäsenmaksu 50 €
-kannattava yhteisöjäsenmaksu 50 

Hallitus

Cantor-seura ry:n hallitus

Puheenjohtaja Jukka Pietilä, Turku

Varapuheenjohtaja Risto Pulkamo, Helsinki

Hannu Leskinen, Helsinki

Maria Sirén, Salo

Varajäsenet
Janne Kaksonen
Elja Puukko
Pia Bengts

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Cantor-seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

– tukea ja edistää klassista kirkkolaulutaidetta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tai muissa suomalaisissa kristillisissä kirkkokunnissa

– aktivoida kuulijana suurta yleisöä kirkollisen taidelaulun piiriin

– edistää messuissa ja kirkon muissa tilaisuuksissa hengellisen yksinlaulun monipuolista käyttöä

– rohkaista kanttoreita laulamaan yksin kirkkokonserteissa, messuissa ja seurakunnan muissa tilaisuuksissa.

– järjestää kirkkolaulun festivaaleja voittoa tavoittelematta

– tukee ja neuvoo laulajia messuihin, kasuaalitoimituksiin ja konsertteihin soveltuvan hengellisen yksinlauluohjelmiston kokoamisessa ja valitsemisessa

– järjestää liturgisen laulun ja kirkollisen taidelaulun opetustapahtumia, yksinlauluseminaareja ja luentoja

– tekee nuorisolle tunnetuksi kirkollista taidelaulua järjestämällä tarkoitukseen soveltuvia tilaisuuksia

– tekee yhteistyötä evankelis-luterilaisen kirkon ja muiden kristillisten kirkkokuntien kirkkomusiikista vastaavien tahojen sekä Sibelius-Akatemian kanssa

– järjestää sävellyskilpailuja liturgisen ja kirkollisen taidelaulun luomiseksi

– luo Cantor-seuralle omat kotisivut sekä jäsenien että suuren yleisön käyttöön.

– kerää jäsenmaksuja

– järjestää maksullisia kirkkolaulukonsertteja ja vastaavanlaisia tapahtumia

– ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kaksi erääntynyttä jäsenmaksua maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai hallituksen määräämä henkilö yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Cantor-seura ry

Rekisterinumero: 196975
Y-tunnus: 2189870-2

Puheenjohtaja

Jukka Pietilä,
puh. 040 341 7574

Sihteeri

Risto Pulkamo
puh. 050 526 4152

Taloudenhoitaja

Merja Halmetoja-Sivonen
puh. 0400 926 044

Ota yhteyttä

Jäsenyys