Cantor-seura

Klassisen, solistisen kirkkolaulun seura

Jäseneksi

Ilmoittakaa halukkuutenne lähettämällä tietonne sivun alaosasta löytyvällä jäsenlomakkeella tai postitse Cantor-seura ry:lle. Lähetämme Teille tiedot jäseneksi hyväksymisestä ja Cantor-seuran pankkitilistä jäsenmaksun maksamista varten. Lukekaa säännöt ennen jäsenlomakkeen täyttämistä.

Jäsenmaksut vuonna 2021:

-varsinainen jäsenmaksu 15 €
-opiskelijajäsenmaksu 8 €
-kannattava henkilöjäsenmaksu 50 €
-kannattava yhteisöjäsenmaksu 50 

Hallitus

Cantor-seura ry:n hallitus

Puheenjohtaja Jukka Pietilä, Turku

Varapuheenjohtaja Risto Pulkamo, Helsinki

Hannu Leskinen, Helsinki

Maria Sirén, Salo

Varajäsenet
Janne Kaksonen
Elja Puukko
Pia Bengts

Säännöt

Yhdistyksen perustiedot:
Nimi: Cantor-seura ry
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 2189870-2

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Cantor-seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
– tukea ja edistää klassista kirkkolaulutaidetta Suomen evankelis-
luterilaisessa kirkossa tai muissa suomalaisissa kristillisissä kirkkokunnissa – aktivoida kuulijana suurta
yleisöä kirkollisen taidelaulun piiriin – edistää messuissa ja kirkon muissa tilaisuuksissa hengellisen
yksinlaulun monipuolista käyttöä – rohkaista kanttoreita laulamaan yksin kirkkokonserteissa, messuissa ja
seurakunnan muissa tilaisuuksissa. – järjestää kirkkolaulun festivaaleja voittoa tavoittelematta – tukee ja
neuvoo laulajia messuihin, kasuaalitoimituksiin ja konsertteihin soveltuvan hengellisen
yksinlauluohjelmiston kokoamisessa ja valitsemisessa – järjestää liturgisen laulun ja kirkollisen taidelaulun
opetustapahtumia, yksinlauluseminaareja ja luentoja – tekee nuorisolle tunnetuksi kirkollista taidelaulua
järjestämällä tarkoitukseen soveltuvia tilaisuuksia – tekee yhteistyötä evankelis-luterilaisen kirkon ja muiden
kristillisten kirkkokuntien kirkkomusiikista vastaavien tahojen sekä Sibelius-Akatemian kanssa – järjestää
sävellyskilpailuja liturgisen ja kirkollisen taidelaulun luomiseksi – luo Cantor-seuralle omat kotisivut sekä
jäsenien että suuren yleisön käyttöön – kerää jäsenmaksuja – järjestää maksullisia kirkkolaulukonsertteja ja
vastaavanlaisia tapahtumia – ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut
yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kaksi erääntynyttä
jäsenmaksua maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä
(4) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen
aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai hallituksen määräämä henkilö yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja
hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
tammitoukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle
vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen
yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian
yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen: Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen
purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

Cantor-seura ry

Rekisterinumero: 196975
Y-tunnus: 2189870-2

Puheenjohtaja

Jukka Pietilä,
puh. 040 341 7574

Sihteeri

Risto Pulkamo
puh. 050 526 4152

Taloudenhoitaja

Merja Halmetoja-Sivonen
puh. 0400 926 044

Ota yhteyttä

Jäsenyys